รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับแบบ Admissions (รอบที่ ๓))

ขอประกาศบุคคลที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เข้ารายงานตัวเพื่อยื่นเอกสารพร้อมผลการตรวจร่างกายและสัมภาษณ์ ณ อาคารเรียน ๒ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ  วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.กรณีผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ไม่มารายงานตัว    ตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์

ดาวน์โหลดรายชื่อ