รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระบบคัดตรงจากพื้นที่

จากที่คณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ได้ประกาศรายชื่อบุคคลให้มีสิทธิ์รับการตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระบบคัดตรงจากพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยให้บุคคลที่มีรายชื่อตามประกาศส่งผลการตรวจร่างกาย ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระแล้วนั้น บัดนี้มีบุคคลที่ส่งผลการตรวจร่างกาย และผลการตรวจร่างกาย ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาฯ คณะกรรมการฯจึงขอประกาศให้บุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อไป

โควตาทุนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 16 คน

 1. นางสาวกนกวรรณ ทองด้วง
 2. นางสาวจงกล กองถวิล
 3. นางสาวณัฐชา ถือมั่น
 4. นางสาวณัฐศจี อินโต
 5. นางสาวนัฐชาภรณ์ ภู่ทวี
 6. นางสาวเบญจมาศ สายทิพย์
 7. นางสาวปทุมรัตน์ คงสมโภชน์
 8. นางสาวปานกมล ปานแก้ว
 9. นางสาวปิยวรรณ ธงวิลัย
 10. นางสาวไพลิน ดอกรัก
 11. นางสาวรังสิมา เพ็งสุข
 12. นางสาววรารัตน์ จีนสอนมนต์
 13. นางสาววาสนา โกมลวาทิน
 14. นางสาววิรัญญา สุภารส
 15. นางสาวสุทธิดา นาคนุช
 16. นางสาวสุรินทรา ช่างทอง

โควตาทุนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จำนวน 1 คน

 1. นางสาวล้ำค่า ศรีสุพรรณ

และขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ดาวน์โหลดขั้นตอนเพื่อชำระเงินเพื่อดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารในระหว่างวันที่ ๒-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กรณีผู้มีสิทธิเข้าศึกษาไม่ไปชำระค่าลงทะเบียนภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ดาว์นโหลดขั้นตอนการชำระเงิน