รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษา (ระบบคัดตรงจากพื้นที่)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษา (ระบบคัดตรงจากพื้นที่)

วิทยาลัยฯ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย ดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการตรวจร่าง ณ โรงพยาบาลของรัฐ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดโดยดาวน์โหลดได้จาก www.bcnnv.ac.th และขอให้ส่งเอกสารผลการตรวจร่างกาย ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ภายในเวลา 16.30 น. ของวันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม 2558 เพื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระค่าบำรุงการศึกษาภายในเวลาทีกำหนด หากผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายไม่ส่งผลการตรวจร่างกายและไม่ชำระบำรุงการศึกษาภายในวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายจากรายชื่อสำรองตามลำดับต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558