รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

30_bcnnv_logo

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
ปีการศึกษา 2559 ระบบคัดตรงจากพื้นที่

วิทยาลัยฯ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2559 ดังกล่าวข้างต้น ดำเนินการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาผ่านธนาคาร ระหว่างวันที่ 8 – 11 ธันวาคม 2558 และส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ www.bcnnv.ac.th/?page_id=5931 (ดาวน์โหลดขั้นตอนการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาได้ที่ www.bcnnv.ac.th) กรณีผู้มีสิทธิเข้าศึกษาไม่ไประเงินค่าบำรุงการศึกษา ตามวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา และทางวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายจากรายชื่อสำรองตามลำดับต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2558

ขั้นตอนการชำระค่าบำรุงการศึกษา