รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย รอบ 2 (ระบบคัดตรงจากพื้นที่)

ตามที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ โดยคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ระบบคัดตรงจากพื้นที่ไปแล้วนั้น บัดนี้มีผู้สละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อฯ จำนวน 3 ราย คณะอนุกรรมการฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายฯ รอบที่ 2 ศึกษาที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี สระบุรี จำนวน 3 คน โควตาบุคคลทั่วไป ดังรายชื่อต่อไปนี้

  1. นางสาวชุติกาญจน์ ทองเกตุ
  2. นางสาววริษฐา สมเสียง
  3. นางสาวทัฑพิชา สุขสุชีพ

วิทยาลัยฯ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่ายกาย ดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลของรัฐ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ดาวน์โหลดที่ www.bcnnv.ac.th ขอให้ส่งเอกสารผลการตรวจร่างกาย ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ภายในเวลา 16.30 น. ของวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 เพื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระค่าบำรุงการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด หากผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายไม่ส่งผลตรวจร่างกายและไม่ชำระค่าบำรุงการศึกษาภายในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์