รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

เรื่อง    รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบคัดตรงจากพื้นที่

……………………………………………………………………………………..

ตามที่ สถาบันพระบรมราชชนกคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต        ประจำปีการศึกษา 2560  ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ได้ประกาศรายชื่อบุคคลให้มีสิทธิ์รับการตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2560 โดยให้บุคคลที่มีรายชื่อตามประกาศส่งผลการตรวจร่างกายไปแล้วนั้น บัดนี้มีบุคคลที่ส่งผลการตรวจร่างกาย และผลการตรวจร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาฯ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จึงขอประกาศบุคคลที่มีรายชื่อเข้าศึกษา ณ สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

วิทยาลัยฯ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2560 ดังกล่าว ดำเนินการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาผ่านธนาคาร ระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2560 โดยดาวน์โหลดเอกสารชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาได้ที่ http://admission.pi.in.th กรณีผู้มีสิทธิเข้าศึกษาไม่ไปชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ตามวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา และทางวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายจากรายชื่อสำรองตามลำดับต่อไป

 

ประกาศ ณ วันที่      กุมภาพันธ์ 2560

(นางสาวมัณฑนา  เหมชะญาติ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

ดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่นี่