รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมและเรียกตัวสำรองเพิ่มเติม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๙

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมและเรียกตัวสำรองเพิ่มเติม

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  รุ่นที่ ๙  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๐-๒๕๖๑

—————————————-

ตามที่  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นพรัตน์วชิระ  ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อ เข้ารับการอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  รุ่นที่ ๙  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๐-๒๕๖๑  โดยทำการสอบข้อเขียนวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๐  และทำการสอบสัมภาษณ์ในวันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๖๐ และตรวจสอบผลการตรวจร่างกายไปแล้วนั้น  ได้มีผู้ผ่านการคัดเลือก  จำนวน  ๖๒  คน  โดยผู้ผ่านการคัดเลือก  จำนวน  ๖๒  คนสามารถเข้าตรวจสอบรายชื่อและดาวน์โหลดเอกสารชำระเงินค่าลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อและดาวน์โหลดเอกสารการชำระเงินค่าลงทะเบียน

*************************************************************************************************

และวิทยาลัยของเรียกประกาศเรียกตัวสำรองลำดับที่ ๑ และลำดับที่ ๒

ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล
๑. ๐๐๐๐๐๐๐๑๒๙ รอสือนิง บูโย๊ะ
๒. ๐๐๐๐๐๐๐๐๓๑ ธิดารัตน์ อุตวงศ์

โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวสำรองลำดับที่ ๑  และลำดับที่ ๒  นำผลการตรวจร่างกายส่งภายในวันที่  ๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  ณ ห้องวิชาการ ชั้น ๓ อาคารเรียน ๒  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ  หากพ้นกำหนดวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าอบรมฯ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจร่างกาย

ทั้งนี้  หากวิทยาลัยฯ  ตรวจพบว่าเอกสารทางการศึกษาและหลักฐานการตรวจร่างกายไม่เป็นไปตามคุณลักษณะของผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมฯ  หรือเอกสารอื่นๆ  เป็นเท็จ  วิทยาลัยฯ  จะถือว่าบุคคลนั้นไม่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมฯ  ในครั้งนี้

 

ประกาศ ณ วันที่   ๓     เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐