รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงจากพื้นที่

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

เรื่อง    รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงจากพื้นที่

……………………………………………………………………………………..

ตามที่ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การรับตรงจากพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2561  ได้พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา2561 การรับตรงจากพื้นที่แล้วนั้น จึงเห็นควรให้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2561
วิทยาลัยฯ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย ให้เข้ารับการตรวจร่างกาย  ณ โรงพยาบาลของรัฐ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ดาวน์โหลดและขอให้ส่งเอกสาร      ผลการตรวจร่างกาย ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ภายในเวลา 16.30 น.ของวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เพื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภายในเวลาที่กำหนด หากผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายไม่ส่งผลการตรวจร่างกายภายในวัน เวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการตรวจร่างกาย