รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตปีการศึกษา 2558 (ระบบคัดตรงจากพื้นที่)

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2558 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยูธยาในระหว่างวันที่ 5 – 12 มกราคม 2558 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ แล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายฯ เรียบร้อยแล้วดังรายชื่อต่อไปนี้

 1. นางสาวเบญจมาศ สายทิพย์
 2. นางสาวสุทธิดา นาคนุช
 3. นางสาวนัฐชาภรณ์ ภู่ทวี
 4. นางสาวปิยวรรณ ธงวิลัย
 5. นางสาวปานกมล ปานแก้ว
 6. นางสวจงกล กองถวิล
 7. นางสาวล้ำค่า ศรีสุพรรณ
 8. นางสาวไพลิน ดอกรัก
 9. นางสาววาสนา โกมลวาทิน
 10. นางสาววรารัตน์ จีนสอนมนต์
 11. นางสาวณัฐชา ถือมั่น
 12. นางสาวสุรินทรา ช่างทอง
 13. นางสาววิรัญญา สุภารส
 14. นางสาวกนกวรรณ ทองด้วง
 15. นางสาวณัฐศจี อินโด
 16. นางสาวปทุมรัตน์ คงสมโภชน์
 17. นางสาวรังสิมา เพ็งสุข

ให้มารายงานตัวเข้าค่าย ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ในวันที่ 24 มกราคม 2558 เวลา 08.00 – 08.30 น. หากผู้สมัครไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด และไม่มาร่วมกิจกรรมเข้าค่ายในวันที่ 24 – 25 มกราคม 2558 ถือว่าสละสิทธิ์

สามารถดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่นี่

สามารถดูและดาวน์โหลดกำหนดการเข้าค่ายได้ที่นี่