รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมและเรียกตัวสำรองเพิ่มเติม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๑๐

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมและเรียกตัวสำรองเพิ่มเติม

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๒

………………………………………………………………………………..

ตามที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๒ โดยทำการสอบข้อเขียนวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ และทำการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ และตรวจสอบผลการตรวจร่างกายไปแล้วนั้น ได้มีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน ๕๔ คน

โดยให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมยืนยันการเข้ารับการอบรมโดยการชำระค่าลงทะเบียน เป็นเงินจำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท โดยพิมพ์แบบชำระค่าลงทะเบียน เขียนชื่อ-สกุล กรอกเลขประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยทั้ง 2 ส่วนและนำไปชำระผ่านทางธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ ๑๕-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑  หากพ้นกำหนดวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าอบรมฯ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม

ดาวน์โหลดใบชำระเงินค่าลงทะเบียน

ประกาศเรียกตัวสำรองลำดับที่ ๑ ถึง ๗

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
๐๐๐๐๐๐๐๐๕๔ นางสาว ภาพิมล สินเธาว์
๐๐๐๐๐๐๐๐๖๕ นางสาว รัตติยา สุวรรณคำ
๐๐๐๐๐๐๐๑๑๐ นางสาว สุวรรณา มั่นคง
๐๐๐๐๐๐๐๐๖๘ นางสาว รุสลีนา อูดิ้ง
๐๐๐๐๐๐๐๐๕๓ นางสาว ไพริน คงไคร้
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๖ นางสาว จินตนา ดวงอินทร์
๐๐๐๐๐๐๐๑๑๖ นางสาว อรอุมา แจ่มใส

โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวสำรองลำดับที่ ๑ ถึง ๗ นำผลการตรวจร่างกายส่งภายในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องวิชาการ ชั้น ๓ อาคารเรียน ๒ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ หากพ้นกำหนดวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าอบรมฯ

ทั้งนี้ หากวิทยาลัยฯ ตรวจพบว่าเอกสารทางการศึกษา และหลักฐานการตรวจร่างกาย ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะของผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมฯ หรือเอกสารอื่นๆ เป็นเท็จ วิทยาลัยฯ จะถือว่าบุคคลนั้นไม่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจร่างกาย