รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงจากพื้นที่

ตามที่ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การรับตรงจากพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2562 ได้พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์และผ่านการสัมภาษณ์ ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงจากพื้นที่ไปแล้วนั้น จึงเห็นควรให้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ให้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

วิทยาลัยฯ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายตัวจริงและตัวสำรอง ดังกล่าวข้างต้น   เข้ารับการตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลของรัฐ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดโดยดาวน์โหลดได้จาก www.bcnnv.ac.th หรือ https://admission.pi.in.th/ และขอให้ส่งเอกสารผลการตรวจร่างกาย   ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 308 ทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ภายในเวลา 16.30 น.ของวันพฤหัสบดี ที่ 1๐ มกราคม 2562 เพื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์  เข้าศึกษาและชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภายในเวลาที่กำหนด หากผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายไม่ส่งผล   การตรวจร่างกายภายในวัน เวลา ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่   7   มกราคม พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย

แบบฟอร์มการตรวจร่างกาย 

เว็ปไซต์ระบบสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก