รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบการรับตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2562

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษา ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
การรับตรงจากพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีบุคคลส่งผลการตรวจร่างกายและไม่เป็นอุปสรรค ต่อการศึกษา ในการนี้ วิทยาลัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามไฟล์ดาวน์โหลด ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาดังกล่าว ดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ตามแบบฟอร์มของแต่ละสถานศึกษา โดยดาวน์โหลดได้จาก www.bcnnv.ac.th ระหว่างวันที่ ๑๒ -๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ กรณีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ชำระค่าลงทะเบียนเรียนตามวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา

1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับตรงจากพื้นที่

2. ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียนของ วพบ.นพรัตน์วชิระ

3. ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียนของ วพบ.ชัยนาท