รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบการรับตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2562(เพิ่มเติม)

ตามที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษา ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
การรับตรงจากพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2562
โดยมีบุคคลส่งผลการตรวจร่างกายและไม่เป็นอุปสรรค ต่อการศึกษา ในการนี้ วิทยาลัยฯ
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (เพิ่มเติม) ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (เพิ่มเติม) โควตาบุคคลทั่วไป

สถานศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จำนวน 4 คน ได้แก่
1. นายณฐพล ทองประวิทย์
2. นางสาวอชิรญา พึ่งสุธา
3. นางสาวมุทิตา คงแสงศักดิ์
4. นางสาวญาดาศจี ศิริวุฒิพันธุ์
วิทยาลัยฯ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ตามแบบฟอร์มของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
โดยดาวน์โหลดได้จาก www.bcnnv.ac.th ระหว่างวันที่ 19 – 21 มกราคม 2562 กรณีผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษาไม่ชำระค่าลงทะเบียนเรียนตามวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 18  มกราคม พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับตรงจากพื้นที่ (เพิ่มเติม)

ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียนของ วพบ.นพรัตน์วชิระ