รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับตรง (รอบที่ ๒)

ตามที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษา ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตการรับตรง (รอบที่ ๒) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒โดยมีบุคคลส่งผลการตรวจร่างกายและไม่เป็นอุปสรรค ต่อการศึกษา ในการนี้ วิทยาลัยฯจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (เพิ่มเติม) ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (เพิ่มเติม) โควตาบุคคลทั่วไป
สถานศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จำนวน ๒ คน ได้แก่
๑. นางสาวทัศนียาพร ฤทธิ์นาคา

๒. นางสาวปารมี สง่าวงศ์
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (เพิ่มเติม) โควตากรมการแพทย์
สถานศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท จำนวน ๑ คน ได้แก่
๑. นายชัชชล แย้มศาสตร์

วิทยาลัยฯ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาดังกล่าวข้างต้นดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
โดยดาวน์โหลดได้จาก https://admission.pi.in.th ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒กรณีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ชำระค่าลงทะเบียนเรียนตามวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา