รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การรับตรง (รอบที่ 3)

ตามที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษา ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การรับตรง (รอบที่ 3) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2562โดยมีบุคคลส่งผลการตรวจร่างกายและไม่เป็นอุปสรรค ต่อการศึกษา ในการนี้ วิทยาลัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  วิทยาลัยฯ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาดังกล่าวข้างต้นดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษาโดยดาวน์โหลดได้จาก https://admission.pi.in.th ระหว่างวันที่ 22-25 มีนาคม 2562 กรณีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ชำระค่าลงทะเบียนเรียนตามวันเวลา ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา