รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับแบบ Admissions (รอบที่ ๑)

ตามที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ประกาศผลการสัมภาษณ์และผลการตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษา ในหลักสูตรต่าง ๆ การรับแบบ Admissions
(รอบที่ ๑) จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
โดยมีบุคคลผ่านการสัมภาษณ์และมีผลการตรวจร่างกายไม่เป็นอุปสรรค ต่อการศึกษา  วิทยาลัยจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
วิทยาลัยขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา โดยดาวน์โหลดได้จาก
https://admission.pi.in.th ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กรณีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ชำระค่าลงทะเบียนตามวันเวลาที่กำหนดจะถือว่า สละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆการรับแบบ Admissions (รอบที่ ๑)