รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ร่วมกับฝ่ายปฏิบัติการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลอุดรธานี ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 บัดนี้ได้เสร็จสิ้นการคัดเลือกและมีผู้ผ่านการคัดเลือกเพิ่มเติม จำนวน 1 คน ดังนี้

1. นางสาวเจียมจิตร เจริญขุน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

วิทยาลัยฯ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียนการเข้ารับการอบรม ผ่านธนาคารกรุงไทย ตามแบบฟอร์มของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ โดยดาวน์โหลดได้จาก https://transplant.bcnnv.ac.th/ ภายในวันที่ 22 กรกฏาคม 2562 กรณีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมไม่ชำระค่าลงทะเบียนเรียนตามวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับการอบรม

ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ