ร่วมงานลอยกระทง ที่ ม.เกษตรฯ 2555


“เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงและส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวดนางนพมาศ ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

From ร่วมงานลอยกระทง ที่ ม.เกษตรฯ 2555, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 11/30/2012 (89 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2