(ร่าง) กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๖

(ร่าง) กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๖

l1iy

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

ฝึกซ้อมย่อย

ซ้อมย่อย ๒ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ฝึกซ้อมใหญ่

กลุ่มที่ ๔ วันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ (ภาคบ่าย)

วันรับจริง

วันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๖

โดยนิสิตต้อง ขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตรและประวัติผู้สำเร็จการศึกษาและ
ภาวะการหางานทำ

ได้ที่ https://portal.ku.ac.th/cpcvrt/questionaire/

ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖

** นิสิตต้องขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตรฯ ทุกคน

มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร**