ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

63458

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กับโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการสร้างความร่วมมือกันทางวิชาการ เพื่อนิสิตพยาบาลและคณาจารย์ฝึกปฏิบัติ พร้อมทั้งสนับสนุนด้านงานวิจัยในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล และภารกิจด้านการพยาบาลทั้งในหรือต่างประเทศ ตลอดจนการจัดการประชุมอบรมสัมมนาและการเข้าร่วมหลักสูตรที่มีข้อตกลงร่วมกัน

mou รพ.นพรัตนราชธานี

63455