เป้าประสงค์

เป้าประสงค์ (Goal) 4 มิติ ดังนี้

มิติที่ 1 ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์

1.1 ชุมชนเป้าหมายมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน

1.2 สร้างงานวิชาการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและนําไปใช้ประโยชน์

1.3 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์บนพื้นฐานของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.4 พัฒนาบุคลากรด้านสุข ภาพตามความต้องการของชุมชน

มิติที่ 2 คุณภาพการให้บริการ

2.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้ผลงานวิชาการ

2.2 ชุมชนเป้าหมายมีความเชื่อมั่น ยอมรับในการส่งเสริมสุขภาพ

2.3 ความพึงพอใจของนิสิตและบุคลากรด้านสุขภาพต่อหลักสูตร/อาจารย์/

การจัดการเรียนการสอน

2.4 ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการวิทยาลัย

มิติที่ 3 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

3.1 พัฒนายุทธศาสตร์และแผนงานวิจัย

3.2 ปรับปรุงระบบการสนับสนุนการวิจัย

3.3 พัฒนากระบวนการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย

3.4 พัฒนาการจัดการความรู้

3.5 พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย สอดคล้องความต้องการของชุมชน

3.6 ปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนผู้เรียน/การจัดการเรียนการสอน

3.7 ผลการประเมินการประกันคุณภาพจากทุกองค์กรอยู่ในเกณฑ์ “ดีถึงดีมาก” ทุกมิติ

3.8 พัฒนาระบบงานและการจัดการกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ

มิติที่ 4 พัฒนาองค์กร

4.1 พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ (HRD)

4.2 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HRM)

4.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานข้อมูล

4.4 สร้างและปลูกฝังค่านิยมองค์กร WESHIP

กลยุทธ์ 15 กลยุทธ์

ให้ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล

เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย ระบบสนับสนุน

และสร้างแรงจูงใจในการทําวิจัย)

1. พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(นานาชาติ)

2. พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยของวิทยาลัย (ศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

3. พัฒนาระบบการเรียนการสอน Tele Education (E-learning)

4. พัฒนา Excellent Center การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

5.

พัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีความโดดเด่นด้านภาษาอังกฤษและวิชาชีพทํางานบนพื้นฐาน

พหุวัฒนธรรม

7. พัฒนางานบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย

ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน Care Giver

ในครอบครัวที่มีผู้ป่วยเด็ก)

6. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาประสบการณ์นิสิต โดยชุมชนมีส่วนร่วม

8. พัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง/อบรมระยะสั้น (การดูแลผู้สูงอายุ

9. พัฒนาระบบและแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน

(ห้องสมุดให้ได้มาตรฐาน Library Link ปรับปรุง/ขยายที่พักนิสิต

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการทางการพยาบาลกับภาคีเครือข่าย)

10. พัฒนาการจัดการความรู้ในวิทยาลัยและชุมชน

11. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Hardware, Software และ People-ware)

12. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล (พัฒนาระบบ Job Rotation, ภาษาอังกฤษ,

พัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ/ตําแหน่งวิชาการตามเกณฑ์สภาการพยาบาลโดยให้ทุนสนับสนุน/

การเรียนนอกเวลา/หลักสูตรที่กําหนด ลด Turnover rate)

(ปรับปรุงระบบการเบิกจ่ายงบประมาณ/พัสดุ/การเงิน)

13. พัฒนาระบบงานและกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน

14. ระบบประกันคุณภาพการศึกษา

15. พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและครอบคลุม