ศึกษาดูงานสภาการพยาบาล

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ดร.สุนันท์ สินซื่อสัตย์กุล ได้นำนิสิตชั้นปี 4 รุ่น 118 จำนวน 65 คน เข้าศึกษาดูงาน ด้านแนวคิด ประวัติการพัฒนาการพยาบาลในประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายที่สำคัญที่ควรตระหนัก บทบาทหน้าที่ของสภาการพยาบาล และการควบคุมดูแลพยาบาลในประเทศไทย ณ สภาการพยาบาล