สมัครทุนรัฐบาล ปี 2556

ด้วยในปีงบประมาณ 2556 สำนักงานกระทรวงสาธารณสุขโดยสถาบันพระบรมราชชนกร่วมกับสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อรับทนุนรัฐบาล (กระทรวงสาธารณสุข) ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ จำนวน 59 ทุน และศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ณ ต่างประเทศ จำนวน 20 ทุน ในโครงการพัฒนาอาจารย์ของวิยาลัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้รับทุนกำหนดการรับสมัครและการดำเนินการคัดเลือก รวมถึงสถานที่ดำเนินการตามที่ส่งมาด้วย