สรพ.จัดประกวดภาพถ่าย ” งานที่ทำให้หัวใจพองโต” เพื่อจัดแสดงในพื้นที่นิทรรศการงาน FORUM ครั้งที่ 14

สรพ.จัดประกวดภาพถ่าย ” งานที่ทำให้หัวใจพองโต” เพื่อจัดแสดงในพื้นที่นิทรรศการงาน FORUM ครั้งที่ 14
17 ม.ค. 2556 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนบุคคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานในโรงพยาบาล ส่งผลงานภาพถ่ายพร้อมคำบรรยายใต้ภาพเข้าร่วมการประกวด ภายใต้หัวข้อ “งานที่ทำให้หัวใจพองโต” เพื่อนำไปจัดแสดงในพื้นที่นิทรรศการงานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 14 ขึ้น ภายใต้แนวคิดหลัก “องค์กรที่น่าไว้วางใจ” (high reliability organization) ระหว่างวันที่ 12 – 15 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี

รางวัล
– รางวัลที่ 1 รับ Samsung Galaxy Note 2 5.5 จำนวน 1 เครื่องพร้อมประกาศนียบัตร
– รางวัลที่ 2 รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
– รางวัลที่ 3 รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อประกาศนียบัตร
– รางวัลชมเชย 4 รางวัล รับเงินรางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

คุณสมบัติของผู้ส่งภาพเข้าประกวด : บุคคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานในโรงพยาบาล

ระยะเวลาการเปิดรับ : สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 (ดูจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์)

การประกาศผลการคัดเลือก : ประกาศผลงานที่ได้รับรางวัลโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด และแจ้งผลให้ผู้เข้ารอบทราบทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ของสถาบันฯ หรือ เว็บไซด์ www.ha.or.th ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 โดยผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจะถูกจัดแสดงในพื้นที่จัดนิทรรศการ ในงานประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 14 ณ อาคารอิมแพ็คฟอร์รั่ม ระหว่างในวันที่ 13-16 มีนาคม 2556