สวัสดีปีใหม่(วันสงกรานต์)

สโมสรนิสิตฯ ได้มีโอกาศเข้าสวัสดีปีใหม่(วันสงกรานต์) และขอรับพรจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 23 เมษายน 2555