สอบราคาซื้อหุ่นจำลองฝึกการพยาบาลพื้นฐาน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กรุงเทพ
มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อหุ่นจำลองฝึกการพยาบาลพื้นฐาน ตามรายการ ดังนี้
หุ่นจำลองฝึกการพยาบาลพื้นฐาน (42.30.15.02 ) จำนวน ๒ ตัว

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กรุงเทพ
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กรุงเทพ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้  กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ๖๘๑ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพและกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพ ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.prd.go.th,www.bcnnv.ac.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๕๔๐ ๖๕๐๐ ต่อ ๒๓๓๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐