สอบราคาซื้อหุ่นจำลองหญิงตั้งครรภ์และทำคลอดแบบจำลองสถานการณ์พร้อมลูก ควบคุมระบบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมชุดประมวลและแสดงผล

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กรุงเทพมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อหุ่นจำลองหญิง
ตั้งครรภ์และทำคลอดแบบจำลองสถานการณ์พร้อมลูกควบคุมระบบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมชุดประมวลและแสดงผล (๔๒๓๐๑๕๐๒) ตามรายการ ดังนี้
สอบราคาซื้อหุ่นจำลองหญิงตั้งครรภ์และทำคลอดแบบจำลองสถานการณ์พร้อมลูกควบคุมระบบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมชุดประมวลและแสดงผล จำนวน ๑ ตัว

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กรุงเทพ
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กรุงเทพ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ๖๘๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ๖๘๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพ ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bcnnv.ac.th , www.prd.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๕๔๐๖๕๐๐ ต่อ ๒๓๓๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘