สัมมนานิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสิตต่าง ๆ กับการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยสถาบันและสโมสรนิสิต เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ

ได้แก่ (1) คุณธรรมจริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4)ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ได้กําหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

IMG_20190805_142801

IMG_20190805_142611