สโมสรนิสิต

สโมสรนิสิต<<<< Download Presentation [pdf issuu_pdf_id=130217044914-ce08c22640134a5bbc7a93172b9aa484] สโมสรนิสิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

การดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตของวิทยาลัยบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายกิจกรรมนิสิตโดยจัดให้มีองค์กรนิสิตขึ้นในรูปแบบของสโมสรนิสิต เพื่อให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ เป็นการฝึกทักษะการบริหารงานองค์กรนิสิตโดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา นอกจากนั้นสโมสรนิสิตยังสามารถเป็นตัวแทนของนิสิตในการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง หรือเสนอแนะความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน สวัสดิการ กิจกรรมและอื่น ๆ ของนักศึกษาอีกด้วย โดยมีสำนักงานอยู่ที่ห้องชั้น 3 อาคารมณี สหัสสานนท์ หอพักนิสิต สำหรับใช้เป็นที่ประชุมและปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการจัดตั้งสโมสรนิสิต

ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาร่วมกับสโมสรนิสิต จะเป็นผู้ดำเนินการเตรียมเอกสาร ใบสมัครต่างๆ กำหนดจำนวนผู้ที่จะเข้าเป็นคณะกรรมการสโมสรต่อไปไว้ โดยจะกระจายจำนวนของผู้สมัครไปในทุกชั้นปีให้มีโอกาสเข้ามาเป็นคณะกรรมการของสโมสร ขั้นตอนการดำเนินการต่อไปนี้

1. ประกาศรับสมัครคณะกรรมการสโมสรนิสิตพร้อมจำนวนที่ต้องการก่อนวันเลือกตั้งประมาณ 1 เดือน
2. ให้ผู้สมัครจะกรอกข้อมูลในใบสมัครเกี่ยวกับประวัติและความคิดเห็นเกี่ยวกับงานสโมสรนิสิตแนวทางการปฏิบัติเมื่อได้รับเลือกตั้งพร้อมติดรูปผู้สมัคร
3. ประชาสัมพันธ์ใบสมัครของผู้สมัครให้นิสิตทุกคนได้รับทรายภายในบริเวณหอพักนิสิตพร้อมทั้งชี้แจงนโยบายของผู้สมัคร ตามหลักการประชาธิปไตย
4. กำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งสถานที่ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการเลือกตั้งและนับคะแนน
5. ดำเนินการเลือกตั้งในวันเวลาที่กำหนด และนับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในวันที่มีการเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการจะต้องรวบรวมผล และใบคะแนนทั้งหมดส่งรองฯ ฝ่ายกิจกรรมนิสิต
6. ฝ่ายกิจกรรมนิสิต ประกาศผลการเลือกตั้ง ตามลำดับคะแนนที่ได้ ให้นักศึกษาทุกคนทราบ
7. ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา นัดประชุมคณะกรรมการสโมสรชุดเก่าและชุดที่ได้รับเลือกตั้งใหม่พร้อมกัน และให้กรรมการชุดใหม่ลงคะแนนเลือกตำแหน่งนายกสโมสร รองนายก เลขานุการ และเหรัญญิกของสโมสรนิสิตที่จะปฏิบัติงานต่อไป
8. ประชาสัมพันธ์แต่งตั้งและรับรองคณะกรรมการสโมสรนิสิตประจำปี โดยรองฯ ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา
9. จัดประชุมแนะนำคณะกรรมการสโมสรให้นิสิตทุกคนรู้จักในวันสัมมนานิสิตของกิจกรรมการบริหาร งานของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาจะมีวาระ 1 ปี โดยจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรในทุกต้นปีการศึกษา ซึ่งกำหนดให้มีคณะกรรมการมาจากตัวแทนนิสิตทุกชั้นปี จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 25 คน โดยจะเป็นคณะกรรมการเก่าอยู่จำนวนครึ่งหนึ่ง และอีกครึ่งหนึ่งจะเป็นคณะกรรมการที่เลือกเข้ามาใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการมีการเรียนรู้งานซึ่งกันและกัน หลังจากนั้นได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิต ดังนี้

1. นายกสโมสร
2. รองนายกสโมสร
2.1 รองนายกฝ่ายบริหาร
2.2 รองนายกฝ่ายกิจกรรมภายนอก
2.3 รองนายกฝ่ายกิจกรรมภายใน
2.4 รองนายกฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
3. เลขานุการ (หัวหน้านิสิตทุกชั้นปี)
4. เหรัญญิก
5. กรรมการสโมสร และตัวแทนทุกชั้นปี
6. ประธานหอพักนิสิต
7. ประชาสัมพันธ์
8. ฝ่ายสวัสดิการ

หน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

สโมสรนักศึกษา ถือเป็นจุดรวมของนักศึกษาในรูปขององค์กร โดยมีคณะกรรมการบริหารสโมสร ทำหน้าที่เป็นตัวแทนนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ในการติดต่อประสานงาน ระหว่างอาจารย์ : นักศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน สวัสดิการ ระเบียบวินัย หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในระหว่างศึกษาและที่สำคัญเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้น ให้ได้ตามวัตถุประสงค์ของสโมสรนักศึกษามีดังต่อไปนี้

1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเอง ให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อตนเองวิชาชีพ และสังคม
2. ส่งเสริมความรู้ รัก สามัคคี การทำงานเป็นทีมในหมู่คณะนักศึกษา โดยผ่านระบอบประชาธิปไตย
3. ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษา
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและเอกลักษณ์อันดีงามของไทย
5. ส่งเสริมให้นักศึกษามีบุคลิกภาพ พลานามัยและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
6. การเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของสถาบัน

เพื่อให้การดำเนินงานของสโมสรนักศึกษามีความคล่องตัว และการประสานงานดีขึ้น คณะกรรมการบริหารจึงต้องงจัดแบ่งหน้าที่รับผิดชอบงานให้กับคณะกรรมการในสโมสรนักศึกษา ดังนี้

นายกสโมสรนิสิต

วางนโยบาย กำหนดแผนงานประจำปีการศึกษากิจการต่างๆของกิจกรรมนิสิตร่วมกับอาจารย์ฝ่ายกิจการนิสิต ควบคุมการทำงานของฝ่ายงานและชมรมที่สังกัดสโมสรนิสิต อำนวยความสะดวกและติดต่องานของกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนิสิตทั้งกับคณาจารย์ในวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก จัดการประชุมสโมสรนิสิตแต่ละเดือนเพื่อวางแผนการดำเนินการแผนงานในแต่ละวาระ ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลกิจกรรมต่างๆ

ฝ่ายบริหาร

วางแผนงานและจัดรูปแบบโครงการต่างๆของวิทยาลัยผ่านคณะกรรมการนิสิตของแต่ละชั้นปี ควบคุมการทำงาน ติดต่อประสานงาน ดูแลฝ่ายต่างๆ ภายในวิทยาลัย คือ ฝ่ายสวัสดิการ ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายหอพัก ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายประกันคุณภา
ฝ่ายกิจกรรมภายนอก
รับเรื่องและติดต่อประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เครือข่ายกลุ่มงานประกันคุณภาพทางการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมกิจกรรมนิสิตอำนวยความสะดวกให้กับนิสิตที่ต้องการทำกิจกรรมนอกวิทยาลัย

ฝ่ายกิจกรรมภายใน

ดูแลความเรียบร้อยของกิจกรรมภายในวิยาลัย ส่งเสริมกิจกรรมนิสิตที่จัดขึ้นภายในวิทยาลัย
ติดต่อประสานงานเพื่อจัดกิจกรรมต่างร่วมกับประธานชมรมได้แก่ ชมรมกีฬา ชมรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ชมรมภาษาอังกฤษ ชมรมอนุรักษ์ ชมรมดนตรีไทยและการแสดง และชมรมดนตรีสากล ส่งเสริมนโยบายของชมรมในวิยาลัย จัดการประชุมร่วมกับประธานชมรมตามวาระ

ประกันคุณภาพการศึกษา

จัดการประเมินกิจกรรมภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้องกับนิสิต ดูแลเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของวิทยาลัย ประสานงานกับฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย และเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายประกันคุณภาพของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ดูแลความเรียนร้อยในการประเมินโครงการที่จัดขึ้นในปีการศึกษา จัดการประชุมด้านการประกันคุณภาพร่วมกับฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละชั้นปี

เลขนุการ

จดบันทึกรายงานการประชุมในการประชุมของสโมสรนิสิต การประชุมร่วมกับองค์การภายนอก การประชุมชมรม การประชุมร่วมกับอาจารย์ ตามวาระที่ได้มอบหมาย ติดต่อประสานงานหน่วยงานในสโมสรนิสิต อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรอื่นๆ แจ้งรายงานการประชุมพร้อมข้อสรุป ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆของสโมสรนิสิตแก่อาจารย์และนิสิตแต่ละชั้นปี

กรรมการสโมสร

1. ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานของสโมสร
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสโมสร
3. เป็นผู้ประสานงานในชมรมต่างๆ ของสโมสรที่จัดตั้งขึ้น
4. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกสโมสร

กิจกรรมของนักศึกษา

การจัดกิจกรรมนักศึกษาในทุกโครงการหรือทุกกิจกรรมจะต้องจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัยฯ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ นักศึกษามีความสมบูรณ์ในทุกด้าน ทั้งร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม และการอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้นกิจกรรมนักศึกษาจึงต้องมุ่งเน้นและสนับสนุนส่งเสริมนักศึกษาเกี่ยวกับ
1. การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
2. ความรู้ รัก สามัคคี ในหมู่คณะ
3. มีพลานามัย และบุคลิกภาพที่ดี
4. ทักษะการทำงานเป็นทีม และประสบการณ์ความเป็นผู้นำ
5. การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
6. การสร้างเอกลักษณ์และค่านิยมที่ดีงาม

ลักษณะการจัดกิจกรรม

การจัดกิจกรรมมีการระบุไว้ในแผนปฏิบัติการ แต่ทั้งนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ หรือตามความสามารถของผู้ปฎิบัติซึ่งมีการปรับเปลี่ยนทุกปี แต่สามารถแยกลักษณะของกิจกรรมได้ ตามลักษณะของงาน คือ

1. งานประจำ
เป็นการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามแผนประจำปีที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา กำหนดแผนไว้ ซึ่งจะเป็นกิจกรรมต่างๆ ตามเทศกาล วันสำคัญ งานประเพณีของวิทยาลัยฯ
2. งานพิเศษ
กิจกรรมที่จัดขึ้นจากโครงการต่างๆ ของชมรมต่างๆ ในสโมสรนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอจัดทำขึ้น จึงทำโครงการเสนอขึ้นมาหรือร่วมกิจกรรมกับองค์กรนักศึกษาของสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่ประสานงานมา โดยตรงกับนักศึกษาหรือผ่านทางวิทยาลัยฯ หรือร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ขอความร่วมมือมา
3. งานเครือข่าย
เป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกับวิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง สถาบันพระบรมราชชนกและสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชมรมนักศึกษา

การจัดตั้งชมรมต่างๆ ขึ้นในสโมสรนักศึกษานั้น ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาจะมอบให้สโมสรนักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการเลือกชมรมที่ต้องการทำกิจกรรมเอง ดังนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามคณะกรรมการสโมสรแต่ละชุด ซึ่งมักจะประกอบด้วยชมรมดังต่อไปนี้
1. ชมรมกีฬา
2. ชมรม ดนตรีไทยและการแสดง
3. ชมรมดนตรีสากล
4. ชมรมศาสนา
5. ชมรมภาษาอังกฤษ
6. ชมรม เทคโนโลยี เพื่อการศึกษา
7. ชมรมอนุรักษ์

เมื่อมีการตกลงเสนอชื่อชมรมแล้ว สโมสรนักศึกษาจะแจ้งนักศึกษาทุกคน เพื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกของชมรมต่างๆ ตามความสามารถ ความถนัด หรือความสนใจของนักศึกษา หลังจากนั้นจึงเลือกประธานชมรม รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ของชมรมต่อไปในแต่ละชมรม โดยจะมีกรรมการจากสโมสรนักศึกษาเป็นผู้ประสานงาน ทุกชมรมจะต้องจัดทำโครงการของชมรมขึ้นอย่างน้อยปีละ 1-2 โครงการเสนอฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา เพื่อขออนุมัติการจัดกิจกรรมโดยผ่านนายกสโมสรนักศึกษา