คุณธรรมจริยธรรมของนิสิตพยาบาล

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต โดยมีจุดมุงหมายผลิตบัณฑิตที่มี ความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรมอันเป็นลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นปัจจัยสำคัญของคุณภาพบัณฑิต ตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม ดังนั้น วิทยาลัย จึงได้กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตดังต่อไปนี้

  1. มีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองIMG_2384_pp
  2. ความเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
  3. มีระเบียบวินัย
  4. มีความซื่อสัตย์สุจริต

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

BCNNV Nursing students’ virtue

  1. Take responsibility for their own actions
  2. Respect others’ values and dignity
  3. Be honesty
  4. Be discipline