คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรและดำเนินการบริหารตามหลักธรรมภิบาล ตั้งแต่ปึงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นตันไป วิทยาลัยได้น้อมนำคุณธรรมสำคัญของชาติ ๔ ประการซึ่งได้แก่ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” มาผสมผสานกับอัตลักษณ์ด้านคุณธรรมของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ อันประกอบด้วยคุณธรรม ๔ ประการ คือ “รับผิดชอบ ชื่อสัตย์ เสียสละ กตัญญ” เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร และนิสิตพยาบาลได้ปฏิบัติงาน และดำเนินชีวิตตามหลักคุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิต เพื่อพัฒนาวิทยาลัยสู่ความเป็นวิทยาลัยคุณธรม ดังนั้นจึงมีนโยบายให้บุคลากรและนักศึกษาพยาบาลของวิทยาลัย ได้ถือปฏิบัติ ดังนี้
๑.รับผิดชอบ: รับผิดชอบงาน และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จ ทันเวลา
๒.ชื่อสัตย์ :มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ผู้อื่น สถาบันหรือองค์กร โดยไม่รายงานเท็จ/ไม่ทุจริต
๓.เสียสละ : มีความเสียสละ เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม สถาบันหรือองค์กร
๔.กตัญญู :มีจิตสำนึกในการตอบแทนต่อผู้มีพระคุณ สถาบัน และแผ่นดิน
๕.พอเพียง : ดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย พอประมาณบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๖.วินัย: ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข้อตกลงของสถาบัน สังคม มีความตรงต่อเวลา
๗.สุจริต :ดำเนินชีวิต ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้
๘.จิตอาสา :มีจิตใจ อยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยไม่หวังผลตอบแทน
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศณวันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑IMG_0011111