หลักสูตรพิเศษ ผู้ช่วยพยาบาล

ผู้ช่วยพยาบาลจะสามารถให้การดูแลสุขภาพแก่ผู้รับบริการขั้นพื้นฐาน ภายใต้การนิเทศและควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย สามารถจัดเตรียมและดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานและทำงานกับทีมสุขภาพได้ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลเป็นหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร (ต่ำกว่าปริญญาตรี) มีจำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการศึกษา

 1. ผู้สมัครเข้ารับการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  • มีสัญชาติไทย
  • มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ.5 หรือ ม.6) หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการ รับรอง
  • อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดการศึกษา
  • น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.
  • มีสุขภาพ ร่างกาย และจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการ หรือผิดปกติด้านร่างกายและจิตใจอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและปฏิบัติงาน
  • ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
  • ไม่เคยต้องพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางวินัย
 2. วิธีการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการศึกษา
  • สอบข้อเขียน มี 4 หมวดวิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสุขศึกษา ความรู้ทั่วไป ซึ่งแบ่งออกเป็น สังคม ภาษาไทย และเหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบัน
  • การตรวจสุขภาพ ผู้สมัครที่สอบผ่านข้อเขียนตามเกณฑ์ที่กำหนดต้องตรวจสุขภาพ โดยตรวจเอ็กซเรย์ปอด และตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ตรวจเลือดหาเชื้อ เอชไอวี และกามโรค ตรวจปัสสาวะและตรวจอุจจาระ
  • การสอบสัมภาษณ์ จะสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่สอบข้อเขียนผ่านและตรวจสุขภาพแล้วเท่านั้น โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน พิจารณาจากความรู้ทั่วไป
   • บุคลิกภาพ เชาว์ ไหวพริบ
   • ทัศนคติในกาทำงาน
   • ความคาดหวังภายหลังสำเร็จการศึกษา
 3. ระบบการศึกษา
  • จัดระบบการศึกษาแบบหน่วยกิต ทวิภาค โดยในแต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติและ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน การศึกษาภาคปกติ ใช้เวลาการศึกษาภาคละ 15 สัปดาห์ ภาคการศึกษาฤดูร้อนใช้เวลาไม่น้อยหว่า 8 สัปดาห์ หรือจัดการเรียนการสอนที่เทียบเคียงกับทวิภาค ซึ่งการกำหนดเวลาการคิดหน่วยกิต ในแต่ละรายวิชา ดังนี้
   • การศึกษาภาคทฤษฎีใช่เวลาเรียน 15 ชั่วโมงต่อ 1 หน่วยกิต เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา
   • การฝึกปฏิบัติในห้องทดลอง ใช้เวลาเรียนและทดลอง 30 ชั่วโมงต่อ 1 หน่วยกิต เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา
   • การฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วยใช้เวลาเรียนและฝึกปฏิบัติ 45-60 ชั่วโมงต่อ 1 หน่วยกิตเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือจัดแผนการศึกษาให้สัมพันธ์กับแหล่งฝึกปฏิบัติที่ส่งศึกษามาเรียน โดยเทียบได้ตามระบบการศึกษาแบบหน่วยกิต
 4. ระยะเวลาการศึกษา ระยะเวลาการศึกษา 3 ภาค การศึกษาภาคละ 15 สัปดาห์ รวมระยะเวลา 1 ปี จำนวน 37 หน่วยกิต