อบรมการเขียนงานวิจัยทางการแพทย์เพื่อเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ

มูลนิธิแพทยศาสตรพิพัฒน์ การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนงานวิจัยทางการแพทย์เพื่อเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการและการเตรียมความพร้อมการนำเสนอวารสารในรูปแบบ application on iPad โดยมีการจัดอบรมในระหว่างวันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2557 โดยยืนยันการประชุมภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่