อบรมการใช้โปรแกรมและลงบันทึกข้อมูล MIS

ประกาศ


ขอเรียนเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมอบรมการบันทึกภาระงานสอน โดยใช้โปรแกรมระบบทะเบียนประมวลผลการศึกษา
และระบบการบริหารเพื่อการตัดสินใจ
ในวันที่ 30 – 31 มกราคม2556
เวลา 09.00 – 16.00 น ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 502