อบรมหลักสูตรข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 1

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จัดการอบรมหลักสูตรข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 26 – 30 เมษายน 2564 โดยมีดร.พยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กล่าวรายงาน มีผู้เข้าอบรมจำนวน 223 คน และได้รับเกียรติ จาก ดร.นิชดา สารถวัลย์แพศย์ ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันพระบรมราชชนก และรักษาการคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานในพิธี