อัตลักษณ์วิทยาลัย

วิทยาลัยฯ กำหนดอัตลักษณ์บัณฑิต ซึ่งเป็นอัตลักษณ์บัณฑิตพยาบาลของสถาบันในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก คือ บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” หมายถึง การให้บริการที่เป็นมิตร มีความรัก ความเมตตา ใส่ใจในปัญหาและความทุกข์ของผู้รับบริการตามปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการที่เป็นจริง โดยใช้อักษรย่อคือ SAP

S คือ Service Mind หมายถึง การดูแลผู้อื่นด้วยจิตใจความเป็นมนุษย์ โดยไม่หวังผลตอบแทน

A คือ Analytical Thinking หมายถึง การคิดวิเคราะห์ การคิดแยกแยะความจริงออกจากความคิดเห็นได้ บอกเหตุผลและสาเหตุ ของสิ่งที่เกิดขึ้นจากหลักฐานเชิงประจักษ์ได้

P คือ Participation หรือ Patient Rights หมายถึง การทำงานร่วม กับสหวิชาชีพอื่น ไม่ว่าเป็นผู้นำหรือผู้ตามได้ ก็สามารถทำงานร่วมกับทุกๆคนได้

N = นวัตกรรม/ความรู้ใหม่ (New Knowledge and Innovation) หมายถึง สามารถคิดแก้ปัญหา ได้หลากหลายวิธีคิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ที่ใช้แก้ปัญหาการทำงานให้ดีขึ้นสามารถคิดต่างมุม ที่โดดเด่นเป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม

V = ค่านิยมร่วม/ความเป็นผู้นำ อ่อนน้อม แจ่มใส ใฝ่รู้ (Value added) หมายถึง สามารถเป็นผู้นำ และผู้ตามได้