เตรียมความพร้อมก่อนเข้าพักหอพัก

Slider

เพื่อเข้าร่วมการปฐมนิเทศและอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาใหม่ โดยสามารถดูคำแนะนำ การเตรียมตัวในการเข้ารับการปฐมนิเทศและการเข้าอยู่หอพักสำหรับนิสิตใหม่