เรื่องแนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่องแนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ การจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 นั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับทราบด้วยความโทมนัสอย่างยิ่ง จึงเห็นสมควรประกาศแนวทางปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังต่อไปนี้

  1. กำหนดการตามที่ได้กำหนดไว้ ขอให้ดำเนินการต่อไป แต่ขอให้งดการแสดงความยินดีทุกรูปแบบ เช่น การจัดเลี้ยงฉลองความยินดีกับบัณฑิต การร้องเพลงเชียร์ (ทุกรูปแบบ) การติดดอกไม้ การประดับดอกไม้
  2. ให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต แต่งกายตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยงดเทคไทสีเขียว เปลี่ยนเป็นเทคไทสีดำ
  3. ให้ติดตามข้อมูลแนวทางการปฏิบัติต่อไป ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากเว็บไซต์งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 หรือทางเว็บไซต์ของสำนักทะเบียนและประมวลผลอย่างใกล้ชิด

ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2559

นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ มก., 14 ตุลาคม 2559