เลื่อนการลงทะเบียนและเปิดรับสมัคร

เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการปรับแผนการผลิต เพื่อให้คุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาเป็นไปตาม
มาตรฐานของสภาวิชาชีพ มาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานระดับอุดมศึกษา
แต่ยังได้จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขตามความขาดแคลน
ทำให้ต้องมีการจัดสรรโควตาจังหวัด เขตสาธารณสุข พวงบริการใหม่

จึงขอเลื่อนการลงทะเบียนและเปิดรับสมัครออกไปก่อน
ลงทะเบียน 3 – 21 ธันวาคม 2555
รับสมัคร 10 – 21 ธันวาคม 2555

รายละเอียดเพิ่มเติม – http://admission.pi.in.th/admission/