ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์มต่างๆ

[one_half]
[box title=” งานพัสดุ / งานบริหารทั่วไป ” color=”#ff9300″]
[list style=”blue-bullet”]

[/list][/box]
[/one_half]
[one_half_last]
[box title=”งานพัฒนาบุคคลากร” color=”#ff9300″]
[list style=”blue-bullet”]

[/list][/box]
[/one_half_last]

[one_half]
[box title=” งานประกันคุณภาพ (QA) ” color=”#ff9300″]
[list style=”blue-bullet”]

[/list][/box]
[/one_half]
[one_half_last]
[box title=” งานกิจการนิสิต ” color=”#ff9300″]
[list style=”blue-bullet”]

[/list][/box]
[/one_half_last]

[one_half]
[box title=” งานสารบรรณ ” color=”#ff9300″]
[list style=”blue-bullet”]

[/list][/box]
[/one_half]
[one_half_last]
[box title=”งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ” color=”#ff9300″]
[list style=”blue-bullet”]

[/list][/box]
[/one_half_last]

[one_half]

[box title=” งานการเงินและบัญชี ” color=”#ff9300″]
[list style=”blue-bullet”]

[/list][/box]
[/one_half]
[one_half_last]
[box title=”งานวิจัยผลงานวิชาการและนวัตกรรม” color=”#ff9300″]
[list style=”blue-bullet”]

[/list][/box]
[/one_half_last]

แบบมอบหมายงาน