งานพัฒนาบุคคลากร

  • ฟอร์มประเมินบริหารจัดการ
  • แบบฟอร์มสรุปสาระสำคัญการพัฒนาตนเองนำไปใช้ประโยชน์
  • แบบรายงานการนำความรู้จากการพัฒนาตนเองไปประยุกต์ใช้