คู่มือการจัดการความรู้ 55

คู่มือการจัดการความรู้ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการกำหนดประเด็นและเป้าหมายในการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  และมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และการดำเนินงาน โดยการนำกระบวนการการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนา

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่