ข้อปฏิบัติหอพักนักศึกษา

ข้อปฏิบัติของหอพักนักศึกษา เพื่อการอยู่ร่วมกันในหอพักของนักศึกษา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563