ธรรมนูญหอพักนักศึกษา

  ธรรมนูญหอพักนิสิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ แบ่งเป็น 11 หมวด เพื่อรักษาระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกันในหอพัก นักศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้อย่างเคร่งครัดหากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อปฏิบัติดังกล่าว จะถูกดำเนินการตามข้อตกลงในธรรมนูญหอพัก และระเบียบข้อบังคับวินัยนักศึกษา ภายใต้สถาบันพระบรมราชชนก 

 

ธรรมนูญหอพักนักศึกษา ประกาศใช้ ณ เดือน 1 กรกฎาคม 2563