ธรรมนูญหอพักนิสิต

  ธรรมนูญหอพักนิสิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ แบ่งเป็น 11 หมวด เพื่อรักษาระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกันในหอพัก นิสิตทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้อย่างเคร่งครัดหากนิสิตไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อปฏิบัติดังกล่าว จะถูกดำเนินการตามข้อตกลงในธรรมนูญหอพัก และระเบียบข้อบังคับวินัยนิสิต ภายใต้สถาบันพระบรมราชชนก และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป

 

ธรรมนูญหอพักนิสิต ประกาศใช้ ณ เดือน กรกฎาคม 2559