แบบประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ปี พ.ศ 2555

คำชี้แจ้ง ขอให้ผู้ตอบแบบประเมิน เลือกตอบในช่องว่างที่เตรียมไว้ ให้ตรงกับสภาพจริง เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป