แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา

ประกาศ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
เรื่อง ทุนการศึกษา
************************************************************

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ มีมติให้จัดสรรทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ รอบที่ ๒ จำนวน ๖ ทุน โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการ ตามรายละเอียดดังนี้

๑. ทุนราชพฤกษ์
๒. ทุนอาจารย์พนิต เข็มทอง
๓. ทุน รศ.ดร.วิโรจน์ อิ่มพิทักษ์
๔. ทุน อาจารย์ชำนาญ ทองไพรวรรณ
๕. ทุนคุณนงลักษณ์ ศรีสว่าง และคุณสุภาวดี สุวรรณแสง
๖. ทุนบริษัทเอกชน

ผู้มีสิทธิขอรับทุน
ผู้มีสิทธิขอรับทุนต้องเป็นนิสิตพยาบาล ไม่จำกัดเพศ ศึกษาอยู่ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑ – ๔
ของการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ๔ ปี ซึ่งยังไม่เคยได้รับทุนนี้มาก่อน ผู้ที่ได้รับทุนนี้จะได้รับต่อเนื่องจนจบการศึกษา

คุณสมบัติผู้รับทุน
๑. ขาดแคลนทุนทรัพย์
๒. มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร
๓. ช่วยเหลือกิจกรรมวิทยาลัย มีความกระตือรือร้น จิตอาสา
๔. ผลการเรียนดี

จำนวนทุนการศึกษา
๖ แหล่งทุน แหล่งละ ๑ ทุน
มูลค่าทุนการศึกษา
จำนวน ๕,๐๐๐ บาท

ผู้ตัดสินการให้ทุน
คณะกรรมการทุนการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

กำหนดเวลายื่นใบสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

สัมภาษณ์
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป

กำหนดการมอบทุน
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ในพิธีประดับหมวก เข็มชั้นปี ประทีปปณิธาน

ชื่อผู้จะติดต่อขอรับใบสมัครและอำนวยความสะดวก
คุณขนิษฐา กองเป็ง งานกิจการนิสิต อาคารเรียน ๒ ห้อง ๓๐๗