แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากร ที่มีต่อการนำองค์การของผู้บริหาร

เรียน อาจารย์ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนทุกท่าน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สถาบันพระบรมราชชนก โดยกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดส่งคู่มือตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนนก ไปแล้วนั้น 
ในการนี้ เพื่อให้สามารถสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคคลากรในวิทยาลัยที่มีต่อการนำองค์ของผู้อำนวยการวิทยาลัย และนำข้อมูลไปใช้ได้ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จึงขอเลื่อนการสำรวจความพึงพอใจดังกล่าวจากเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ โดยกำหนดระยะเวลาตอบแบบสอบถามตั้งแต่บัดนี้ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ และขอให้บุคคลากรในวิทยาลัยทุกท่านเข้าไปตอบแบบสอบถามดังกล่าว โดยสามารถเข้าได้ ดังต่อไปนี้
  1. เข้าเว็บไซต์ของสถาบันพระบรมราชชนก www.pi.ac.th
  2. เลือกหน่วยงาน สบช.
  3. เลือกกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
  4. เลือกหัวข้อแบบสอบถาม จะปรากฎข้อความ “แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนำองค์การของผู้บริหาร” ทางขวามือ
  5. เลือกข้อความดังกล่าว
  6. หลังจากตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้วกด “ส่ง”
จึงขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมทำแบบสอบถามเพียงท่านละ 1 ครั้ง ห้ามกรอกซ้ำ เพราะจะมีผลต่อ การแปรผล และความน่าเชื่อถือของข้อมูล