แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สบช. ปี 2561-2564

แผนแม่บท IT พร้อมแบบเก็บข้อมูลเพื่อประเมินตามตัวชี้วัด(ด้านสารสนเทศ) ปี 2561-2564 รายละเอียดแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สถาบันพระบรมราชชนก