แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก

สถาบันพระบรมราชชนก มีการปรับทิศทางขององค์กรเพื่อให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก โดยความร่วมมือจากหน่วยงานส่วนกลาง และวิทยาลัยในสังกัด โดยใช้กระบวนการการวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) เพื่อกำหนดทิศทางในอนาคตของสถาบันฯ ตลอดจนต้องมีการนำแผนยุทธ์ศาสตร์ที่กำหนดสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพด้วย แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2563 - 2567