แหล่งทุนวิจัยในประเทศ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ – http://www.nrct.net
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย – http://www.trf.or.th
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา – http://www.mua.go.th
 • สำนักงบประมาณ – http://www.bb.go.th
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา – http://www.krisdika.go.th
 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ – http://www.once.go.th
 • เครือข่ายกาญจนาภิเษก – http://www.kanchanapisek.or.th
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ – http://www.nstda.or.th
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ – http://www.nectec.or.th
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ – http://www.mtec.or.th
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ – http://www.biotec.or.th
 • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข – http://www.hsri.or.th
 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา – http://www.fda.moph.go.th
 • สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ – http://www.cuture.go.th/thai
 • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.) – http://www.moe.go.th/webtes
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) http://nccc.thaigov.net
 • สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย – http://www.csb.in.th
 • สำนักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน – http://www.nfe.go.th
 • กรมควบคุมมลพิษ – http://www.pcd.go.th
 • กรมวิชาการ – http://www.dcid.go.th
 • กรมการศาสนา – http://www.moe.go.th/webrad/general/main.htm
 • กรมการศึกษานอกโรงเรียน – http://www.nfe.go.th
 • กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม – http://www.dip.go.th
 • กองส่งเสริมเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี http://www.ttc.moste.go.th
 • กรมป่าไม้ – http://www.forest.go.th
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย – http://www.tourismthailand.org
 • การเคหะแห่งชาติ – http://www.nhanet.or.th
 • มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย – http://www.bot.or.th
 • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) – http://www.ipst.ac.th
 • สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย – http://www.clt.or.th
 • สำนักงานนโยบายและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม – http://www.oepp.go.th
 • สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน – http://www.nepo.go.th
 • มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย http://www.kmutt.ac.th/organization/Research/Intellect/ttsf.htm
 • สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ – http://www.ftpi.or.th
 • การทางพิเศษแห่งประเทศไทย – http://www.moi.go.th/ent55.htm
 • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ – http://www.eppo.go.th
 • มูลนิธิจิตเวชศาสตร์สงเคราะห์ กรมสุขภาพจิต – http://dmh2001.com
 • มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไทย – http://www.thaiappraisal.org
 • มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (Thailand Toray Science Foundation) – http://www.ttsf.or.th/html/awards02.html
 • มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย – http://www.bot.or.th
 • ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร (องค์การมหาชน) – http://www.sac.or.th
 • สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารสุข http://www.thaiantitobacco.com
 • สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา – http://idea.moe.go.th
 • สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย – http://www.clt.or.th