กำหนดการโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ปีการศึกษา 2556

logo

โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ปีการศึกษา 2556
ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๐๐-๑๗.๐๐ น.
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

 *******************************************

    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการต้อนรับนิสิตใหม่เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยและเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตทั้งเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ มีนิสิตชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๑๑๕ จำนวน ๑๐๐ คน นิสิตพี่เลี้ยงจำานวน  ๓ คน และอาจารย์พี่เลี้ยงจำนวน  ๒ คน เข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ ๓ วันที่ ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ตามกำหนดการดังนี้

๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ น.   นิสิตใหม่ลงทะเบียน ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น.   ชมรมวงดนตรีสากล เค.ยู.แบนด์ บรรเลงเพลงเพื่อต้อนรับนิสิตใหม่
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.   กิจกรรม “นันทนาการ”
๐๙.๐๐-๐๙.๑๕ น.   พิธีกรแนะนำาโครงการ และชี้แจงกิจกรรมต่าง ๆ
๐๙.๑๕-๐๙.๓๕ น.   พิธีเปิดและการกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่
๐๙.๓๕-๐๙.๕๐ น.   มัลติมีเดีย “ย้อนรอยความภาคภูมิใจ ๗๐ ปี มก”
๐๙.๕๐-๑๐.๑๕ น.   พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๑๕-๑๑.๐๐ น.   กิจกรรม “ร้องเพลงมหาวิทยาลัย”
๑๑.๐๐-๑๒.๑๕ น.   กิจกรรม “ระบบการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย”
๑๒.๑๕-๑๓.๐๐ น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น.   กิจกรรม “นันทนาการ”
๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น.   กิจกรรม “เริ่มต้นอย่างไร ชีวิตใหม่ใน มก.”
๑๕.๐๐-๑๕.๑๕ น.   พักรับประทานอาหารว่าง
๑๕.๑๕-๑๕.๓๕ น.   นิสิตทำแบบสอบถามประเมินตนเอง
๑๕.๓๕-๑๖.๑๕ น.   กิจกรรม “พิธีสร้างมงคลชีวิตนิสิตใหม่ ด้วยเทียนชัยอุดมการณ์
๑๖.๑๕-๑๗.๐๐ น.   กิจกรรมประเมินผล และมอบบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิต